ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر حبیب جباری

ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر حبیب جباری

ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر حبیب جباری

پیام ریاست :

خدمت به هم نوع در بالاترین درجه از کیفیت خدمات ، نهایت تکریم ،همراه با درمان ایمن را وظیفه خود می دانیم .برای نیل به این هدف مصمم و هم پیمان هستیم چرا که در آخر رضایت خدا و بندگان خدا را به همراه خواهد داشت .