منشور حقوق بیماران در ایران

منشور حقوق بیماران در ایران

منشور حقوق بیماران در ایران

محور اول:دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

1-1)شایسته شآن و منزلت و با احترام به ارزش ها ,اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد.

2-1)بر پایه صداقت ,انصاف ,ادب و همراه با مهربانی باشد.

3-1)فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی ,فرهنگی ,مذهبی,نوع بیماری و جنسیتی باشد.

4-1)بر اساس دانش روز باشد.

5-1)مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد.

6-1)توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد.

7-1)مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری ,تشخیص,درمان  و توانبخشی  باشد.

8-1)به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمل درد و رنج و محدویت های غیر ضروری باشد.

9-1)توجه ویژه به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ,زنان باردار ,سالمندان ,بیماران روانی,زندانیان ,معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد.

10-1)در سریعترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.

11-1)با در نظر گرفتن متغییرهایی چون زبان,سن  ,و جنس گیرندگان خدمت باشد.

12-1)در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس) بدون توجه به تامین هزینه آن صورت گیرد در موارد غیر فوری (الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد.

13-1)در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس) در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم ,زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد.

14-1)در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع میباشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار,توجه به نیازهای روانی,اجتماعی ,معنوی و عاطفی خود و خانواده اش در زمان احتضار میباشد.  بیمار در حال احتضار حق دارد  درآخرین  لحظات زندگی خویش با فردی که میخواهد همراه گردد.

محور دوم:اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

1-2)محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل میباشد:

1-2-2)مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش

2-1-2)ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش

3-1-2)نام ,مسئوولیت و رتبه حرفه ای اعضاء گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک ,پرستار  و دانشجو و ارتباط حرفه ای آنها با یکدیگر

4-1-2)روش های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض آن و نیز کلیه اطلاعات تاثیر گذار در روند تصمیم گیری بیمار

5-1-2)نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان

6-1-2)کلیه اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.

7-1-2)ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان

2-2)نحوه ارائه خدمات باید به صورت ذیل باشد:

1-2-2)اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی های فردی وی از جمله زبان ، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد مگر اینکه:

-         تاخیر در شروع درمان به واسطه ارائه اطلاعات فوق سبب آسیب بیمار گردد.(در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری ، در اولین زمان مناسب باید انجام شود).

-         بیمار علیرغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات ، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواس�� بیمار محترم شمرده شود مگر این که عدم اطلاع بیمار,وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد.

2-2-2)]بیمار میتواند به کلیه تصویر اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی  خود دسترسی داشته باشد وآن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

محور سوم:حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

1-3)محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل میباشد:

1-1-3)انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط

2-1-3)انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور

3-1-3)شرکت یا عدم شرکت در پژوهش های زیستی با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیری در تدوام و نحوه دریافت خدمات سلامت ندارد.

4-1-3)قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن  مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار میدهد.

5-1-3)اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیری میباشد ثبت و به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.

2-3)شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل ذیل میباشد:

1-2-3)انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و اگاهانه ,مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع (مذکور در بند دوم) باشد.

2-2-3)پس از ارائه اطلاعات ,زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.

محور چهارم:ارایه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

1-4)رعایت اصل رازداری راجه به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد.

2-4)در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود ضروری است بدین منظور کلیه اقدامات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد.

3-4)فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی میشوند میتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

4-4)بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات فرد معتمد خود را همراه داشته باشد همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک میباشد مگر این که این امر برخلاف ضرورت های پزشکی باشد.

محور پنجم:دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

1-5)هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است,بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید.

2-5)بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود اگاه شوند.

3-5)خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاهترین زمان ممکن جبران شود.