گرامیداشت روز کارمند

 تجلیل ریاست ، مدیریت و مترون بیمارستان امیرالمومنین از کارمندان