کارگاه شیر مادر

کارگاه شیر مادر ، طبق هماهنگی سوپروایزر آموزشی بیمارستان با مرکز بهداشت شهرستان تبریز برگزار گردید.مدرسین این دوره خانم دکتر فخیمی به عنوان متخصص زنان و زایمان و خانم عیوض لو و خانم بدل زاده به عنوان کارشناس مامائی روز چهارشنبه مورخه 98/07/22 در محل سالن اجتماعات برگزار گردید .