آموزش نوین HIV

کارگاه نظری و عملی با عنوان ”آموزش نوین  HIV “ روز شنبه  مورخه 11/8/ 98 به تدریس  خانم باقرنژاد کارشناس محترم مرکز بهداشت تبریز-  با هماهنگی سوپروایزر آموزشی مرکز، در محل سالن اجتماعات بیمارستان امیرالمومنین علی(ع) تبریز برگزار گردید. در این کارگاه تست رپید و الایزا بصورت عملی برای کارشناسان مامایی آموزش داده شد تا برای مادران باردار مراجعه کننده به مرکز، انجام شود.