کلاس آموزشی تریاژ

برگزاری کلاس آموزشی تریاژ مورخ 19/8/ 98،در محل سالن اجتماعات بیمارستان.

دبیر کارگاه: خانم ژاله فکاری – سوپروایزر آموزشی

مدرس کارگاه: خانم دکتر مهسا امینی زاده متخصص طب اورژانس