شروع مسابقات جام دهه فجر ۱۴۰۰

شروع مسابقات جام دهه فجر ۱۴۰۰

شروع مسابقات جام دهه فجر ۱۴۰۰

شروع مسابقات جام دهه فجر ۱۴۰۰
بازی اول تیم بیمارستان امیرالمومنین با تیم علوم پزشکی تبریز و نتیجه تساوی بازی