با اظهار تاسف و تاثر رحلت ناگهانی همکار عزیزمان آقای دکتر احمدرضا پیری

با اظهار تاسف �� تاثر رحلت ناگهانی همکار عزیزمان آقای دکتر احمدرضا پیری

با اظهار تاسف و تاثر رحلت ناگهانی همکار عزیزمان آقای دکتر احمدرضا پیریCommunity Verified icon