کلاس آموزشی احیای نوزاد

کلاس آموزشی احیای نوزاد

کلاس آموزشی احیای نوزاد

کلاس آموزشی احیای نوزاد مورخه 2/2/ 98در بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) تبریز برگزار شد. این کلاس با مدیریت سوپروایزر آموزشی،از طرف سامانه آموزش مداوم پزشکی تبریز، کددار شد و توسط جناب آقای دکتر یگانه متخصص نوزادان – کودکان برگزار گردید.

هدف از برگزاری کلاس مذکور، آشنایی گروه هدف (پرستاران و ماماها) با جدیدترین دستورالعمل احیا بر اساس آخرین درسنامه احیای نوزاد (ویراست هفتم) و ارتقا مهارت های بالینی احیای نوزاد بود.