بیمه های طرف قرارداد بیمارستان

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان

 ردیف  بیمه اصلی
1 تامین اجتماعی
2 ایرانیان
3 کارکنان دولت
4 روستایی
5 سایراقشار
6 معاونت درمان
7 نیروهای مسلح 100%(جانبازان)
8 نیروهای مسلح15%
9 شرکت نفت 100%
10 شرکت نفت (تحت تکفل 3/1 هزینه)
11 شرکت نفت 10%
12 بانک سپه
13 بانک کشاورزی
14 بانک ملت
15 بانک ملی(نوین)
16 بانک تجارت
17 دانا 15 %
18 سایرقشار30%
19 خویش فرما30%
20 تامین اجتماعی 30%
21 کارکنان دولت 30%
22 روستایی 30%
بیمه تکمیلی
1 آتیه سازان حافظ
2 مستمر بگیر
3 بازنشستگان کشوری
4 آموزش و پرورش
5 رانندگان حمل و نقل
6 کمک رسان
7 هیاًت عیادت
8 آسیا
9 دانا
10 کوثر
11 نوین
12 Sos(بانک صادرات)
13 کانون سردفتران
14 کانون سردفتران5%
 

بیمه بانک ملی  کپی کارت ملی وکارت بانک ملی ضمیمه شود وبرخی اعمال جراحی طبق قرارداد بایستی ازبیمه نوین معرفینامه آورده شود.

بیماران بیمه نیروهای مسلح بایستی کپی کارت ملی و شناسنامه هم ارائه نمایند.