دکتر علی صالحی

دکتر علی صالحی

دکتر علی صالحی

متخصص بیهوشی و ICU

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل پزشکی سال 1377

فارغ التحصیل تخصصی بیهوشی سال 1383

سوابق علمی و آموزشی :

طی دوره های MMT

ارائه مقاله در کنگره بیهوشی و ICUسال 86

مدرس آموزشکده پرستاری شهید فیاض بخش سپاه