دکتر میر وحید سید شنوا

دکتر میر وحید سید شنوا

دکتر میر وحید سید شنوا

متخصص بیهوشی و احیا

سوابق تحصیلی : فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال 74

فارغ التحصیل دوره تخصصی بیهوشی و احیا سال 77