مدیریت محترم بیمارستان سرکار خانم دکتر فاطمه قابلی

مدیریت محترم بیمارستان سرکار خانم دکتر فاطمه قابلی

مدیریت محترم بیمارستان سرکار خانم دکتر فاطمه قابلی

سپاسگذاریم که این مرکز را جهت تامین سلامتی و رهایی از بیماری انتخاب نموده اید . ما برآنیم که ارائه خدمات استاندارد بهداشتی و درمانی مرکزمان را با احساس شیرین بهبودی و آرامش شما به ثمر برسانیم .