واحدهای بستری

واحدهای بستری

واحدهای بستری

بخش جراحی زنان

بخش جراحی مردان

بخش زنان و زایمان

CCU

ICU

بخش اورژانس بستری