انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

مسئول رسیدگی به شکایات : سر کار خانم شاکر

به صورت حضوری از طریق سوپروایزر کشیک در تمامی شیفتها

صندوق رسیدگی به شکایات در ورودی تمامی بخشها و درمانگاه با فرمهای رسیدگی به شکایات

تلفن گویا       32800120          

تلفنهای بیمارستان       98-32818191-041    صندوق صوتی با داخلی      200